Gegevens omtrent de familie Storimans (1725 - 1800), deel 1
(zie ook de toelichting)
Adrianus Storimans gedoopt op 18 november 1733 te Oisterwijk;
zoon van Willem Peter Storimans en Maria Arie Heijmans;
begraven op begraven op 26 maart 1800 te Udenhout of op 11 juni 1802 te Oisterwijk
Adrianus Storimans is drie keer gertouwd geweest;
zijn eerste huwelijk ging hij op 16 juli 1762 te Leeuwarden en later op 22 augustus 1762 te Oisterwijk aan met Huberta (Hubertina/ Huijbertina / Huijberdien Huijbert) Maes (Maas), gedoopt op zondag 12 februari 1736 te Westelbeers als dochter van Hubertus Mathias Maes en Helena Janse;
begraven op 26 januari 1778 te Oisterwijk
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus (1) Storimans, gedoopt op 6 augustus 1762 te Oisterwijk;
begraven op 28 januari, op 13 februari of op 29 augustus 1768 te Oisterwijk
2. Petrus (1) Storimans, gedoopt op 12 oktober 1764 te Oisterwijk;
begraven op 28 januari, op 13 februari of op 29 augustus 1768 te Oisterwijk
3. Maria Storimans, gedoopt op 23 juli 1766 te Oisterwijk;
begraven op 12 december 1792 te Oisterwijk
1. NN Storimans, vermoedelijk doodgeboren op dinsdag 21 juni 1791
begrvaen op 21 juni 1791 als "kind van Maria Storimans"
4. NN Storimans, vermoedelijk doodgeboren op donderdag 28 januari, op zaterdag 13 februari 1768 of op zondag 28 of maandag 29 augustus 1768 te Oisterwijk;
begraven op ofwel 28 januari 1768, ofwel 13 februari 1768 ofwel maandag 29 augustus 1768 te Oisterwijk
5. Wilhelmus (2) Storimans, gedoopt op 10 oktober 1769 te Oisterwijk;
begraven op 23 oktober 1769 te Oisterwijk
6. Cornelius Storimans, gedoopt op 2 februari 1771 te Oisterwijk;
begraven op 30 januari 1796 te Oisterwijk
7. Adriana (1) Storimans, gedoopt op 14 januari 1774 te Oisterwijk;
begraven op 18 mei 1788 te Oisterwijk
8. NN2 Storimans, vermoedelijk doodgeboren op 23 januari 1777 te Oisterwijk;
begraven op donderdag 23 januari 1777 te Oisterwijk
9. Petrus (2) Storimans, gedoopt op vrijdag 9 januari 1778 te Oisterwijk;
begraven op 10 januari 1778 te Oisterwijk
Adrianus sluit op 5 juli 1778 te Oisterwijk zijn tweede huwelijk met Maria van Eijck (ook: Marie van Eck of Marij van Ek) uit Liempde; verdere geboortegegevens onbekend;
begraven op 26 november 1781 te Oisterwijk
Uit dit huwelijk:
10. Huberta Storimans, gedoopt op 3 februari 1780 te Oisterwijk;
begraven op 25 augustus 1783 te Oisterwijk
Na het overlijden van zijn tweede vrouw gaat Adrianus op 30 november 1783 te Oisterwijk zijn derde huwelijk aan met Maria Volders uit Oisterwijk; verdere geboortegegevens onbekend;
begraven op 21 februar 1799 te Oisterwijk
Uit dit huwelijk:
11. Wilhelma (Willemijntie) (1) Storimans, gedoopt op 26 januari 1784 te Oisterwijk;
begraven op 7 januari 1791 te Oisterwijk
12. Adriana (2) Maria Storimans, gedoopt op 30 mei 1785 te Oisterwijk;
begraven op 27 december 1790 te Oisterwijk
13. Hendrica (Hendrien) Storimans, gedoopt op 2 november 1786 te Oisterwijk;
begraven op 10 mei 1788 te Oisterwijk
14. Joanna Maria Storimans, gedoopt op 21 oktober 1788 te Oisterwijk;
begraven op 27 oktober 1788 te Oisterwijk
15. Joannes Storimans, gedoopt op 5 oktober 1789 te Oisterwijk;
begraven op 14 oktober 1789 te Oisterwijk
16. Adrianus Storimans, gedoopt op 13 februari 1791 te Oisterwijk;
begraven op 26 maart 1800 te Udenhout of op 11 juni 1802 te Oisterwijk
17. Wilhelma (2) Storimans, gedoopt op 17 januari 1793 te Oisterwijk;
mogelijk begraven op 28 december 1795 te Oisterwijk

Van Adrianus Storimans zijn vrijwel uitsluitend beklagenswaardige gegevens bekend: drie keer getrouwd en drie keer weduwnaar; 17 kinderen waarvan hij er mogelijk 16 zelf ten grave heeft gedragen of in ieder geval heeft overleefd. Waarschijnlijk voor het merendeel als gevolg van tuberculose, een ziekte die in die tijd veel slachtoffers maakte. Hij zelf, zijn echtgenotes en kinderen leefden in armoede en werden allen 'van de armen' begraven, d.w.z. op kosten van de toentertijd in Oisterwijk vanwege de Nederduits-Gereformeerde Gemeente in stand gehouden armenkas.
Adrianus was het tweede kind van Wilhelmus Petrus Storimans en Maria Arie Heijmans. Hij werd op woensdag 18 november 1733 in het rk doopregister van Oisterwijk ingeschreven, waarbij Petrus Heijmans en Elisabeth Storimans de peter en meter waren. Petrus Heijmans is de op 14 november 1708 gedoopte en daarmee 3 jaar oudere broer van Maria Arie Heijmans en dus een oom van de dopeling. Elisabeth Storimans is de 5 jaar jongere zus van Wilhelmus Petrus Storimans en dus een tante van de dopeling.
Over de datum van overlijden van Adriaan Storimans bestaat wat onzekerheid. Er zijn namelijk twee vermeldingen gevonden van de begrafenis van Adriaan Storimans en daarvoor komen ofwel de hier bedoelde op 18 november 1733 gedoopte Adriaan Storimans in aanmerking ofwel zijn op 13 januari 1791 gedoopte zoon Adriaan. De eerste vermelding is in het begraafboek (1773-1810) van de koster van Nederduits-Gereformeerde Gemeente in Udenhout. Daar staat vermeld dat aldaar op 26 maart 1800 Adriaan Storimans werd begraven met doorgehaald de aantekening "besteld van den armen kas van Oisterwijk ...??". De andere vermelding is in het begraafboek van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Oisterwijk en daar staat vermeld dat op de begraafplaats aldaar op vrijdag 11 juni 1802 Adriaan Storimans werd begraven met de vermelding "arm". Verondersteld mag worden dat de in Udenhout begraven Adriaan daar als gevolg van een ongeluk om het leven is gekomen en de armekas van Oisterwijk het te duur vond om ook nog de transportkosten van Udenhout naar Oisterwijk te betalen. Wie van beide Adrianen (vader of zoon) dat ongeluk is overkomen of om welke andere reden in Udenhout ter aarde werd besteld is zonder verder informatie niet vast te stellen.
N.B.: Peter Storimans, de broer van Adriaan had ook een zoon die Adriaan heette, maar van die Adriaan Storimans is bekend dat hij in 1800 en in 1802 nog in leven was.

Van Adriaan Storimans is bekend dat hij op 21 februari 1751 op 17 jarige leeftijd vanuit Heusden in militaire dienst komt. In het stamboek van het regiment infanterie onder leiding van kol. O.W. van den Berg, later F. de Devon (1707-1771), staat hij genoteerd als voor 8 jaar getekend (tot 20 maart 1759) als tambour-wolspander met een lening van 1 gulden en 8 stuivers, in de compagnie van Colonel Commandant Sloet. Volgens datzelfde stamboek trad hij op 20 maart 1752 als 19 jarige in dienst in de compagnie van capitein Ribbers als tamboer-schoenmaker met opnieuw (of nog steeds) een lening van 1 gulden en 8 stuivers, voor zeven jaar met de aantekening "volgens Regtsorde dienen ses jaar en 2 maanden" (dus tot mei 1758). Echter ook met de aantekening "24 januarij 1757 uyt sijn quartier gedeserteert met het geweer; den 16 september wederom gekomen, gepardonneerd, blijft ... ; den 25 october 1762 af met paspoort." Zij desertie heeft hem dus waarschijnlijk 4 jaar extra diensttijd gekost (van 1558 tot 1762). In 1760 wordt ook zijn broer Pieter Storimans in de compagnie van capitein Ribbers opgenomen. Aan het einde van zijn periode als soldaat-tamboer is Adriaan Storimans in Leeuwarden gelegerd terwijl hij tegelijkertijd een relatie heeft met Hubertina Maas. In het Register van de Burgerlijke Administratie Leeuwarden, 1541-1812, staat namelijk op 16 juli 1762 aantekend dat daar een trouwbelofte is gedaan door "Adriaan Storimans soldaat onder de compagnie van Capitein Rippers in garnizoen alhier en Hubertina Maas laatstelijk gewoond hebbende tot Oosterwijk. Vervolgens staat er: . Wat daar precies staat is niet helemaal duidelijk. Omdat elders nog vermeld staat dat op 27 juli 1762 "attestatie gepasseerd is via Oosterwijk", hetgeen betekent dat op die datum vanuit Oisterwijk bewijs is geleverd, terwijl er op 25 juli 1762 een huwelijksbevestiging tussen Adriaan Storimans en Huijbertina Maas is aangetekend in het register van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Oisterwijk, is aangenomen dat de aantekening in de burgelijke administratie van Leeuwarden er waarschijnlijk op duidt dat Adriaan Storimans op 16 juli 1762 bij de huwelijksvoltrekking niet in Oisterwijk aanwezig was, maar in Leeuwarden. Adriaan deed, bij wijze van gunst, in Leeuwarden zijn trouwbelofte dus "met de handschoen". Huberta Maas was op dat tijdstip namelijk al hoogzwanger en waarschijnlijk niet is staat voor zo'n verre reis naar Leeuwarden (als ze daar al geld voor had). Twee weken na de bevestiging van het huwelijk bij de Oisterwijkse dominee laten Adrianus Storimans en Huberta Maes hun eerst kind (Wilhelmus) dopen bij de Oisterwijkse pastoor. Ondanks die eerdere bevestiging van het huwelijk bij de burgerlijke autoriteit in Leeuwarden en bij de dominee in Oisterwijk tekent de pastoor in zijn doopboek aan dat het ging om de doop van een onwettig kind dat bij het opvolgend kerkelijk huwelijk bij diezelfde pastoor op 22 augustus te Oisterwijk alsnog als 'wettig' werd aangenomen. Henricus Suijs en Petrus Suijs zijn getuigen bij dit kerkelijk huwelijk. Het gaat hier om twee personen die in die periode herhaaldelijk als getuigen optreden bij rk-huwelijken in Oisterwijk. Ze behoorden waarschijnlijk tot de plaatselijke notabelen die dit deden omdat dit bij hun positie behoorde. Een vergelijkbare positie bekleedde Jan Storimans zo'n 35 jaar eerder in Oisterwijk. Henricus en Petrus Suijs zijn op 17 oktober 1762 te Oisterwijk eveneens getuigen bij het huwelijk van Maria Storimans, de zus van Adrianus, met Adriaan Hendrikx.
Huberta Maas werd op zondag 12 februari 1736 te Westelbeers gedoopt als dochter van Hubertus Mathias Maes en Helena Janse.
Huberta - dan 42 jaar - overlijdt waarschijnlijk als gevolg van een complicatie bij de geboorte van haar negende kind, Petrus (2). Dat kind wordt op 9 januari 1778 bij de rk pastoor van Oisterwijk ten doop gehouden als zoon van Adrianus Storimans en Huberta van Beers (= Huberta Maes afkomstig uit Westelbeers) en daags daarop, blijkens het begraafboek van de predikant van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Oisterwijk als Peter Storimans, zoon van Adriaan Storimans begraven. Nog geen tweeënhalve week later, op 26 januari 1778, wordt in datzelfde begraafboek de begrafenis aangetekend van Huijberdien, huisvrouw van Adriaan Storimans, onder vermelding van "arm". Die toevoeging betekent dat ze gratis vanuit de armenkas ter aarde werd besteld.

Na het overlijden van dat negende kind en van Huberta Maes blijft Adrianus waarschijnlijk achter met twee nog in leven zijnde kinderen, de dan 11 jarige Maria Storimans en de bijna 7 jarige Cornelius. Alle andere kinderen uit het huwelijk met Huberta Maas zijn dan al overleden. Op 4 juli 1778 hertrouwt Adriaan Storimans voor de rk pastoor te Oisterwijk met Marij van Ek (ook bekend onder de naam Maria van Eijck of Marie van Eck). Bij dit huwelijk wordt aangetekend dat Adriaan de weduwnaar was van Huijberdien". Omdat een rk huwelijk in die tijd niet erkend werd vond daags daarop de officiële bevestiging plaats voor de predikant van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Oisterwijk. Getuigen bij het rk huwelijk waren Jacobus Hustes en Joannes van Esch. Wie dit zijn geweest is niet bekend. Maria van Ek was afkomstig uit Liempde. Gegevens over haar ouders en geboortedatum ontbreken. Adriaan Storimans en Marie van Eijck krijgen in 1780 één dochter en dan wordt blijkens het begraafboek van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente op maandag 26 november 1781 te Oisterwijk Maria Storimans begraven met als aantekening 'Maria, huisvrouw van Adriaan Storimans, heeft kinderen nagelaate'. Deze Maria kan geen andere zijn dan Maria van Eijck (Ek), want op 30 november 1783 treedt Adriaan Storimans, de weduwnaar van Marie van Eck, voor de rk pastoor te Oisterwijk in het huwelijk met Maria Volders uit Oisterwijk. Cornelius Lath en Elizabetha Schijvens zijn daarbij de getuigen; ook dit zijn in de tijd 'vaste getuigen' bij diverse rk-huwelijken. Op 30 november 1783 volgt de officiële bevestiging ten overstaan van de predikant van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Oisterwijk.

Maria Volders is de op donderdag 10 juli 1760 te Oisterwijk gedoopte dochter van Joannes (Laurentius) Volders en Henrica van Cuijck (van Kuijck). De getuigen bij haar doop waren Petrus Taat en Catharina van Cuijk (waarschijnlijk een tante). Dat echtpaar kreeg tien kinderen, waaronder - naast Maria Volders als 5e kind - ook Adrianus, Petronilla en Joannes en die drie zien we later terug als peetoom/tante van verschillende kinderen van Adrianus Storimans en Maria Volders. Maria Volders was dus bij haar huwelijk met Adrianus Storimans 22 jaar oud, terwijl Adrianus toen al bijna 50 jaar oud was. Opnieuw zijn bij zijn volgend huwelijk nog maar twee kinderen in leven, namelijk uit zijn eerste huwelijk de dan inmiddels 17 jarige Maria Storimans en de dan inmiddels 12 jarige Cornelius. Het kind dat Adrianus in 1780 kreeg bij Maria van Eijck kwam in augustus 1783 te overlijden.
De nog jonge Maria Volders was bij haar huwelijk met Adrianus in november 1783 al geruime tijd zwanger, want haar eerste kind wordt al in januari 1784 ten doop gehouden.
Op donderdag 21 februari 1799 wordt in het begraafboek van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente van Oisterwijk de begrafenis opgetekend van 'Maria, huisvrouw van Adriaan Storimans' en opnieuw met de vermelding 'arm'. Dat moet dus deze Maria Storimans-Volders zijn geweest. Bij dit overlijden behoorden inmiddels ook de twee kinderen uit het eerste huwelijk van Adriaan, te weten Maria en Cornelius, niet meer tot de levenden, maar nog wel de dan 12 jarige Hendrika, het derde kind van Adrianus Storimans en Maria Volders.
In maart 1785 - dat is anderhalfjaar na het huwelijk van Adriaan Storimans en Maria Volders komt Adriaans broer Peter te overlijden en in januari 1789 diens vrouw Geertruida Maas. Geertruida liet bij haar overlijden haar dochter Maria Peter Storimans, toen 15 1/2 jaar, en haar zoon Cornelis Storimans, toen bijna 13 jaar oud, verweesd achter. Omdat er na het overlijden van de ouders geen boedel was die verdeeld moest worden werd er na dit overlijden geen voogd over de wezen aangesteld. Niettemin mag worden verondersteld dat Adriaan Storimans en Maria Volders - die het zelf beslist niet breed hadden - daarmee ook verantwoordelijk werden voor de zorg van deze twee pubers. Over hoe het Cornelis verder verging is redelijk wat bekend. Hij werd schuitjager in de streek tussen Utrecht en Amsterdam en zijn weduwe en twee van zijn kinderen kwamen uiteindelijk in een bedelaarskolonie terecht.

Het eerste kind van Adrianus Storimans en Huberta Maes was Wilhelmus (1) Storimans, Wilhelmus werd op vrijdag 6 augustus 1762 te Oisterwijk gedoopt, waarbij werd aangetekend dat hij bij het huwelijk van zijn ouders (op 22 augustus 1762 te Oisterwijk) als wettig werd aangenomen. Wilhelmus' doopgetuigen waren Petrus Storimans en Maria Storimans. Deze Peter Storimans zal de jongere broer van Adrianus zijn geweest en Maria Storimans waarschijnlijk zijn jongere zus, maar mogelijk ook Maria Storimans-van der Loo, de (stief)grootmoeder van Adrianus.
Wilhelmus overlijdt in 1768. In dat jaar wordt in het begraafboek van de predikant van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Oisterwijk tot drie keer toe melding gemaakt van de begrafenis van een 'arm kind' van Adriaan Storimans, n.l. op 28 januari 1768, op 13 februari 1768 en op 29 augustus 1768. Het moet dus gaan om vóór 1769 geboren kinderen van Adrianus en Huberta Maas. Aan die voorwaarden voldoen in elk geval de zo juist genoemde Wilhelmus en de in 1764 geboren Petrus. Deze kinderen zijn beiden vóór 1768 geboren, terwijl er na 1768 binnen hetzelfde gezin opnieuw een tweede Wilhelmus en een tweede Petrus ten doop worden gehouden. In 1766 wordt als derde kind Maria gedoopt, maar die blijkt in 1768 nog in leven. Het volgende kind waarvan een doopdatum bekend is, Wilhelmus (2), wordt in 1769 gedoopt. Daarom is geconcludeert dat tot de drie in 1768 zonder voornaam begraven kinderen van Adriaan Storimans in elk geval Wilhelmus (1) en Petrus (1) behoren. Wie van hen op donderdag 28 januari 1768, op zaterdag 13 februari 1768 of op maandag 29 augustus 1768 werd begraven is niet te achterhalen

Het tweede kind van Adrianus Storimans en Huberta Maes werd op vrijdag 12 oktober 1764 te Oisterwijk gedoopt als Petrus (1) Storimans. Deze Petrus kreeg Antonius van Beurde en Maria Maes als doopgetuigen. Antonius van Beurde zou de (tweede) stiefvader van Adrianus geweest kunnen zijn. Zijn moeder, Maria Arie Heijmans was namelijk, na het overlijden van haar man, Wilhelmus Storimans, (ca. 1745) eerst hertrouwd met Johannes Frederik Berk en in 1750 met Antonius van Beurden. Maria Maes is een oudere zus van Huberta Maes. Petrus kwam in 1768 te overlijden; hij is op donderdag 28 januari 1768, op zaterdag 13 februari of op maandag 29 augustus van dat jaar als 'arm kind' begraven; zie hierboven.

Het derde kind uit het huwelijk van Adrianus Storimans en Huberta Maes werd bij haar doop op woensdag 23 juli 1766 te Oisterwijk Maria Storimans genoemd. Petrus Storimans en Maria van Beurden staan genoteerd als haar doopgetuigen. Petrus Storimans is waarschijnlijk de jongere broer van Adrianus en Maria van Beurden is mogelijk dezelfde als Maria van Beurden-Heijmans en dus niemand anders dan de (her)trouwde moeder van Adrianus.
Het heeft er alle schijn van dat het deze Maria Storimans is geweest van wie het begraafboek van de predikant van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Oisterwijk vermeldt dat zij de moeder was van een onecht kind, welk kind op 21 juni 1791 te Oisterwijk werd begraven met de vermelding "arm". Niettemin woonde er tezelfder tijd in Moergestel ook een andere eveneens in Oisterwijk gedoopte en even oude Maria (Catharina) Storimans, die de dochter was van Petrus Walterus Storemans en Allegonda Peter Moeskops (gedoopt op 14 november 1766). Die Maria Storimans zou in theorie ook de ongehuwde moeder geweest kunnen zijn.
Wel zeker is dat op woensdag 12 december 1792 in het begraafboek van de predikant van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Oisterwijk de begrafenis wordt aangetekend van de dan 25 jarige Maria Storimans, dochter van Adriaan Storimans, met vermelding 'arm'.

Van het vierde kind van Adriaan Storimans en Huberta Maes weten we niet meer dan dat die op een van de hierboven bij Wilhelmus (1) genoemde data werd begraven. Omdat er tussen de doop op 23 juli 1766 van Maria Storimans en die van 10 oktober 1769 van Wilhelmus (2) geen andere dopen bekend zijn is aangenomen dat het derde in 1768 begraven kind van Adriaan Storimans een doodgeboren kind betreft. Op welke datum dat is geweest is niet te achterhaken; dat kan donderdag 28 januari 1768 zijn geweest, of zaterdag 13 februari 1768 dan wel hetzij zondag 28 hetzij maandag 29 augustis 1768. Het op maandag 29 augustus begraven kind kan zowel een jongen als een meisje zijn geweest.

Het vijfde kind uit het huwelijk van Adrianus Storimans en Huberta Maes wordt opnieuw naar zijn opa Wilhelmus (2) Storimans vernoemd. Hij wordt op dinsdag 10 oktober 1769 te Oisterwijk gedoopt en krijgt Petrus Heijmans en Maria Maes als peetouders. Petrus Heijmans is waarschijnlijk een broer van Antonius Heijmans en dus een (stief)oom van Adrianus en Maria Maes was een oudere zus van Huberta.
Deze tweede Wilhelmus is evenmin als het eerdere kind met die naam een lang leven beschoren. Nog geen 14 dagen na zijn doop, namelijk op 23 oktober 1769 wordt in het meergenoemde begraafboek van Oisterwijk de begrafenis genoteerd van een kind van Adriaan Storimans, onder vermelding van 'arm kind'. Gezien de chronologie van de diverse geboorten kan het toen begraven kind niemand anders dan deze tweede Wilhelmus zijn geweest.

Het zesde kind dat Huberta Maes als echtgenote van Adrianus Storimans het levenslicht laat zien wordt Cornelius Storimans gedoopt. Die plechtigheid vond plaats op zaterdag 2 februari 1771 te Oisterwijk. Dit keer zijn Petrus Heijmans en Maria van Beurden bereid om als doopgetuigen op te treden, derhalve de vermoedelijke broer van Antonius Heijmans en dus een (stief)oom van Adrianus, en Maria van-Beurden-Heijmans, de onder die naam hertrouwde moeder van Adrianus Storimans.
Ook
Cornelius Storimans blijft - net als zijn oudere zus Maria - als een van de weinigen wat langer in leven. Op 30 mei 1785 - hij is dan net 14 jaar - vinden ze hem oud genoeg om getuige te zijn bij de doop van een jonger (half)zusje van hem, namelijk Adriana Maria Storimans, de dochter van Adrianus Storimans en Maria Volders. Verder vinden we hem terug op blad 26 van het "Memoriaal of zogenaamd Lootjes Boek, begonnen 1779" van het gasthuis te Middelburg. Daarin staat op 26 juli 1792 het volgende aangetegend:

Wat wordt bedoeld met 'komend uit 't pottershuis" is niethelemaal duidelijk. Waarschijnlijk is het pottershuis hetzelfd als een potshuis en daar zou een voorziening voor zwervers mee kunnen zijn aangeduid. Hij verblijft hoe dan ook van 28 juli 1792 tot 4 augustus 1792 in het ziekenhuis in Middelburg. Bezien vanuit Oisterwijk voor die tijd best een eind van huis. Hij is 25 jaar oud als op zaterdag 30 januari 1796 te Oisterwijk zijn begrafenis plaatsvindt. De predikant laat er dit maal bij zetten: 'j(onge).m(an), arm'. Dat houdt in dat deze Cornelis ongehuwd kwam te overlijden.

Het zevende kind van Adrianus Storimans en Huberta Maes is weer een meisje. Bij haar doop op vrijdag 14 januari 1774 te Oisterwijk wordt ze als Adriana (1) Storimans in het doopboek van de pastoor ingeschreven. Joannes Maes en Maria van Beurden zijn haar doopgetuigen. Joannes Maes is waarschijnlijk een jongere broer van Huberta Maes, een jaar na haar, op 7 maart 1737 te Westelbeers gedoopt zonder vermelding van ouders.
De datum waarop Adriana (1) werd begraven kan slechts worden beredeneerd. Na haar doop op 14 januari 1774 is in het begraafboek van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Oisterwijk nog vier keer de begrafenis van "een kind van Adriaan Storimans" teruggevonden, namelijk op 23 januari 1777, op 23 augustus 1783, op 10 mei 1788 en op 28 december 1795. Dat moeten de begraafdata zijn geweest van ofwel Adriana Storimans ofwel Huberta Storimans ofwel Wilhelma (2) ofwel een ongedoopt, c.q doodgeboren kind van Adraaan Storimans, want bij de zes andere na 14 januari 1774 begraven kinderen van Adriaan Storimans staat de voornaam vermeld. De begrafenis op 28 december 1795 is naar alle waarschijnlijkheid die van Wilhelmina (2), want na de doop van deze Wilhelma (2) op 17 januari 1793 is verder geen andere begrafenis van een kind van Adriaan Storimans dan die van 28 december 1795 teruggevonden. De begrafenis op 23 augustus 1783 is waarschijnlijk die van Huberta Storimans, want na haar doop op 3 februari 1780 is daarnaast verder alleen op 28 december 1995 de begrafenis van een verder onbenoemd kind van Adriaan Storimans teruggevonden. Blijven over de begrafenis op 23 januari 1777 en die op 10 mei 1788, waarvan er één betrekking moet hebben op een doodgeboren kind. Dat kan niet de begrafenis op 10 mei 1788 zijn geweest, want op 21 oktober van dat jaar werd een ander kind van Adriaan, namelijk Joanna Maria ten doop gehouden. De conclusie is derhalve dat Adriana (1) op de genoemde datum van 10 mei 1788 als dan 14 jarig kind van Adriaan Storimans werd begraven.

Tijdens het huwelijk van Adriaan Storimans en Huberta Maas werd naar alle waarschijnlijkheid nog een ander kind doodgeboren. Gelet op de hierboven weergegeven redenering moet dat op 23 januari 1777 het geval zijn geweest. Niet bekend is of het toen begraven kind van Adrian Storimans een jongetje of meisje was.

Op vrijdag 9 januari 1778 wordt in het doopboek van de pastoor de Oisterwijk aangetekend dat op die dag Petrus (2) Storimans werd gedoopt, zoon van Adrianus Storimans en Huberta van Beers. Waarom de moeder hier Huberta van Beers en niet Huberta Maaes wordt genoemd is onduidelijk.
In theorie zou het zo kunnen zijn dat Huberta Maes tussen 1774 en 1778 is komen te overlijden en dat Adrianus nadien inderdaad is getrouwd met ene Huberta van Beers. Ook zou het zo kunnen zijn dat er in 1778 plotseling een geheel andere Adrianus Storimans in Oisterwijk is opgedoken die Met Huberta van Beers getrouwd was; Adrianus Storimans, de op 5 januari 1749 te Tilburg gedoopte zoon van Theodorus Storimans en Anna Lammers zou daarvoor in aanmerking kunnen komen.
Wat het een en het ander onwaarschijnlijk maakt is dat er dan - in tegenstelling tot alle andere overlijdens rond Adriaan Storimans - van dat overlijden van Huberta Maes geen gegevens bekend zijn, terwijl er in geen enkel register uit de verre omstreken rond Oisterwijk melding wordt gemaakt van de geboorte of doop van een Huberta van Beers en al evenmin van een huwelijk tussen Huberta van Beers en Adrianus Storimans.
Meer waarschijnlijk is dat er bij de doop van Petrus (2) Storimans sprake is geweest van een nooddoop die niet door de pastoor zelf is uitevoerd. Bij deze doop staan ook geen getuigen vermeld, iets wat zeer ongebruikelijk is. Waarschijnlijk heeft de pastoor nadien op basis van van iemand anders verkregen gegevens de doop in het doopregister aangetekend waardoor het is kunnen gebeuren dat de moeder werd ingeschreven met de naam waaronder Huberta in Oisterwijk bekend stond, namelijk als degene die uit (Westel)Beers afkomstig was. In elk geval is het zo dat de dopeling al de volgende dag (10 januari 1778) in het begraafboek terecht komt met de vermelding 'Peter Storimans, kind van Adriaan Storimans'. En dat zich bij de geboorte complicaties hebben voorgedaan blijkt verder uit het overlijden van de moeder, Huijberdien, huisvrouw van Adriaan Storimans Storimans, amper 14 dagen later, op 26 januari 1778.

Adriaans tiende kind en tevens het eerste en enige kind uit de nieuwe verbintenis met Maria van Eijck is een meisje, dat wordt vernoemd naar zijn eerste vrouw. Huberta Storimans wordt op donderdag 3 februari 1780 te Oisterwijk gedoopt. Het is opnieuw Antonius van Beurden die als doopgetuige optreedt. Dit maal samen met Joanna de Cort. Joanna de Cort was mogelijk een familielid van Maria van Eijck. Haar meisjesnaam is Jenneke Goijaert van Eijk en zij komt - evenals Maria van Eijck – uit Liempde en ze was getrouwd met Nicolaes Jan de Kort.
Volgens de hierboven gegeven redenering haalt Huberta de leeftijd van drieënhalf jaar. Op 25 augustus 1783 wordt in het begraafboek van de Nederduits-Gereformeerde predikant te Oisterwijk opgetekend dat aldaar een arm kind van Adriaan Storimans werd begraven. Weliswaar kreeg Adriaan vóór 25 augustus 1783 nog een ander kind, maar dat kind wordt met vermelding van haar voornaam in 1791 begraven.

Het eerste kind uit het huwelijk van Adrianus Storimans en Maria Volders en voor Adrianus zijn elfde kind wordt Wilhelma Storimans genoemd. Zij wordt op maandag 26 januari 1784 bij de pastoor van Oisterwijk gedoopt. Haar peter en meter zijn: Adrianus Volders en Petronilla Storimans. Adrianus Volders is de één jaar jongere broer van Maria Volders en Petronilla Storimans is een nichtje (oomzegster) van Adrianus, namelijk de op 9 januari 1769 gedoopte dochter van zijn broer Petrus Storimans. Petronila was toen zij doopgetuige van Wilhelma werd nog maar net 15 jaar oud, maar wel oud genoeg bevonden om getuige te zijn.
Wilhelma bereikt bijna de leeftijd van 7 jaar. Op 7 januari 1791 wordt ze onder de naam Willemijntie Storimans, als 'arm' en dochter van Adriaan Storimans te Oisterwijk begraven.

Adrianus' twaalfde kind en het tweede uit zijn huwelijk met Maria Volders wordt Adriana (2) Maria Storimans genoemd. Het meisje wordt op maandag 30 mei 1785 bij de pastoor te Oisterwijk ten doop gehouden. Dit keer treden Cornelius Storimans en M. Briene als doopgetuige op. Cornelius Storimans is het op 2 februari 1771 te Oisterwijk gedoopte oudere broertje van de dopeling. Hij was bij die doop net 14 jaar, maar - net als een jaar eerder Petronilla bij de doop van Wilhelma - oud genoeg bevonden om als doopgetuige op te treden. M. Briene is dezelfde als Maria (Briene-)Storimans, een jongere zus van Adrianus, die op 24 november 1782 te Oisterwijk haar tweede huwelijk was aangegaan met Joost Briene.
Adriana Maria Storimans wordt op maandag 27 december 1790 te Oisterwijk, als vijfjarig arm kind van Adrianus Storimans, begraven.

Het volgende kind (het dertiende van Adrianus en het derde uit zijn huwelijk met Maria Volders) is opnieuw een dochter. Zij wordt bij haar doop op donderdag 2 november 1786 als Henrica Storimans in het doopboek van de pastoor te Oisterwijk ingeschreven met Joannes Volders en Maria Storimans als doopgetuigen. Joannes Volders is waarschijnlijk de op vrijdag 14 februari 1772 te Oisterwijk gedoopte jongste broer van Maria Volders, die ten tijde van de doop van Henrica Storimans 14 jaar was. Het zou evenwel ook de vader van Maria Volders geweest kunnen zijn. Die heette ook Joannes, maar het vermoeden is dat die in 1786 al was overleden. Als dat niet het geval zou zijn geweest dan zou de vader van Maria Volders waarschijnlijk wel eerder aan de beurt zijn geweest om als doopgetuige op te treden. Maria Storimans zou de hierboven genoemde Maria Storimans geweest kunnen zijn die met Joost Briene getrouwd was, maar meer waarschijnlijk gaat het hier om Maria Storimans het op woensdag 23 juli 1766 te Oisterwijk gedoopte en nog in leven zijnde derde kind van Adrianus. Deze Maria was bij deze doop 20 jaar oud.
Op 12 augustus 1818 doen Pieter van Liemdt en Wilhelmina van den Brandt, beide buren van Hendriena Storimans bij de burgerlijke stand van Oisterwijk aangifte van haar overlijden op 11 augustus 1818 om drie uur des namiddags te Oisterwijk aan het KerkEind. Zij wordt dan een jonge dochter genoemd oud 31 jaar en dochter van Adriaan Storimans en Maria Volders. Daarmee is zij (waarschijnlijk; zie verderop bij Adrianus) de enige van de 17 kinderen van Adriaan Storimans die hun vader weet te overleven, maar ook in dit geval zonder nageslacht na te laten.

Joanna Maria Storimans is het veertiende kind van Adrianus en het vierde uit zijn huwelijk met Maria Volders. Zij wordt op dinsdag 21 oktober 1788 te Oisterwijk gedoopt, waarbij Petrus Storimans en Petronilla Volders als doopgetuigen optreden. Welke Petrus Storimans hier als doopgetuige optreedt is onduidelijk. Het kan niet Petrus Storimans de jongere broer van Adrianus zijn, want die komt, naar mag worden aangenomen, in 1785 te Oisterwijk te overlijden. Het kan evenmin Peter Wouter Storimans zijn geweest, een verre achterneef, want die overleed in 1775. Misschien was het Petrus Storimans, de oudste zoon van laatstgenoemde Peter Wouter. Deze uit Moergestel afkomstige Petrus Storimans trouwde op 5 juli 1802 met Elisabeth van Gool uit Goirle, waar hij zich nadien ook vestigde. Zijn vader Peter Wouter heeft korte tijd (1765-1768) in Oisterwijk gewoond en misschien stammen de relaties tussen de beide families Storimans uit die tijd. Petronilla Volders, de andere getuige bij de doop van Joanna Maria Storimans, is de jongere zus van Maria Volders.
Joanna Maria Storimans leeft nog geen week. Op 27 oktober 1788 wordt zij als arm kind van Adrianus Storimans bij al haar eerder overleden broertjes en zusjes bijgezet op de begraafplaats van Oisterwijk.

Op maandag 5 oktober 1789 wordt, na een reeks van 5 meisjes, weer eens een jongen ten doop gehouden. Het is inmiddels het vijftiende kind van Adrianus en het vijfde uit zijn huwelijk met Maria Volders. Hij wordt Joannes Storimans genoemd en hij krijgt Adrianus Heijmans en Petronilla Volders als doopgetuigen. Wie deze Adrianus Heijmans is geweest is niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk een neef van Adrianus Storimans, namelijk een zoon van een van de broers van de Marie Arie Heijmans, de moeder van Adrianus. Petronilla Volders trad ook al op als getuige bij de doop van het vorige kind van haar oudere zus.
Joannes Storimans maakt het niet veel langer als zijn één jaar eerder geboren zusje. Ook hij wordt al na amper een week weer ten grave gedragen, namelijk op woensdag 14 oktober 1789. Het begraafboek vermeldt: Jan Storimans, kind van Adriaan Storimans, arm.

Het zestiende kind van Adrianus en het zesde uit zijn huwelijk met Maria Volders wordt naar Adrianus zelf vernoemd. Deze zoon Adrianus Storimans wordt op zondag 13 februari 1791 te Oisterwijk ten doop gehouden. A. Storimans en Helena van Esch staan als doopgetuigen vermeld. A. Storimans zal niet de vader zelf zijn geweest, maar waarschijnlijk Adrianus Storimans, de op 28 augustus 1766 te Oisterwijk gedoopte oudste zoon van zijn broer Peter Storimans. Die neef Adrianus was toen inmiddels 24 jaar oud. Helena van Esch is een kennis van de familie Storimans. Maria Storimans(-Volders) en Adrianus Storimans zijn in 1797 en 1799 getuige bij de doop van kinderen van Andreas Witlox en Helena van Esch. En Helena van Esch is in 1782 ook getuige bij de doop van Joannes Storimans een zoon van Petrus Storimans (de jongere broer van Adrianus) en Gertrudis Lievens.
De overlijdensdatum van deze Adrianus, zoon van Adrianus, is onzeker. Het zou degene geweest kunnen zijn die blijkens het begraafboek van Udenhout daar op 23 maart 1800 als Adriaan Storimans werd begraven met de doorgehaalde vermelding "besteld van den armen kas van Oisterwijk ..??", maar het zou ook degenen geweest kunnen zijn die blijkens het begraafboek van Oisterwijk daar op vrijdag 11 juni 1802 als 'arm' werd begraven. Zie verder de aantekening bij vader Adrianus Storimans.

Het allerlaatste (zeventiende) kind van Adrianus dat in het doopboek van de pastoor te Oisterwijk te vinden is is zijn achtste kind uit zijn huwelijk met Maria Volders. Het is een meisje dat op donderdag 17 januari 1793 te Oisterwijk als Wilhelma (2) Storimans wordt gedoopt. Haar peter en meter zijn Petrus Buermans en Petronilla Volders. Wie Petrus Buermans is geweest is niet helemaal duidelijk, maar Petronella Volders is de jongere zus van Maria Volders, welke zus ook al getuige was bij de dopen van Joanna Maria en Joannes. Volgens de bij Adriana (1) weergegeven redenering is Wilhelmina (2) Storimans dezelfde als het op 28 december 1795 begraven kind van Adriaan Storimans.

Petrus Storimans

gedoopt op 12 oktober 1736 te Breda;
zoon van Wilhelmus Storimans en Maria Heijmans
begraven op 14 maart 1785 te Oisterwijk
Petrus Storimans trad 3 november 1765 te Oisterwijk in het huwelijk met Geertruij Lievens uit Hilvarenbeek; nadere geboortegegevens van de bruid ontbreken;
begraven op 28 januari 1789 te Oisterwijk
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Storimans, gedoopt op 28 augustus 1766 te Oisterwijk;
overleden op 19 augustus 1837 te Oisterwijk
2. Petronella Storimans, gedoopt op 9 januari 1769 te Oisterwijk;
overleden op19 januari 1839 te Loon op Zand
Petronella Storimans is drie keer gehuwd geweest. Haar eerste huwelijk sluit ze op 14 oktober 1792 te Loon op Zand met Willem Swaens. Deze Willem Swaens was toen al de weduwnaar van eerst Maria Snoeren, met wie hij op 20 januari 1780 was getrouwd en bij wie hij 4 kinderen kreeg die allemaal zeer jong gestorven zijn. Maria Snoeren overleed op 19 maart 1787 kort na de geboorte en het overlijden van haar vierde kind. Op 16 september 1787 hertrouwt deze Wilhelmus Swaens met Adriana Comans , de op 27 december 1758 te Loon op Zand gedoopte dochter van Cornelius Coomans en Helena van Hees; getuigen doop: Petrus Basters en Antonia van Broeckhoven. Uit het huwelijk met Adriana Coymans had Willem Swaens ten minste twee kinderen waarvan het laatste bij zijn derde huwelijk in 1792 met Pitronelle Petrus Storimans nog in leven was, t.w.
- Cornelius Swaens, gedoopt op 26 februari 1792 Loon op Zand;
overleden en begraven op 20 september 1794 te Loon op Zand
Uit het huwelijk tussen Petronilla Storiemans en Willem Swaens:
1. Adrianus Swaens, gedoopt op 8 november 1793 te Loon op Zand
tegelijk met Cornelius Swaens overleden en begraven op 21 september 1794 te Loon op Zand
2. Wilhelma Swaens, gedoopt op 7 april 1795 Loon op Zand
Willem Swaens overlijdt op 14 september 1794 Loon op Zand en wordt aldaar begraven op maandag 15 september 1794.
Op 16 augustus 1795 hertrouwt Pitronilla Petrus Storimans te Loon op Zand met de weduwnaar Adriaan Aegidius van Loon, gedoopt op 12 mei 1768 te Loon op Zand als zoon van Egidius van Loon en Anna Schalcke. Adriaan Aegidus van Loon was weduwnaar van Maria van Bruggen, overleden op woensdag 22 oktober 1794 Loon op Zand en aldaar begraven op 25 oktober 1794. Bij het huwelijk van Adriaan van Loon met Petronella Storimans moeten er uit Adriaans eerdere huwelijk met Maria van Bruggen nog ten minste twee kinderen in leven zijn geweest. Eén daarvan is achterhaald, namelijk
- Anna van Loon, gedoopt op 21 december 1789 te Loon op Zand
Uit het huwelijk tussen Adriaan van Loon en Petronilla Storimans:
3. Gerardus van Loon, gedoopt op 16 januari 1797 te Loon op Zand;
Gerardus van Loon trouwt op 11 oktober 1817 te Udenhout met Cornelia de Nijs, de op 3 december 1790 Loon op Zand geboren dochter van Peter de Nijs (of Denijs) en Maria Vrinten;
Gerardus van Loon overlijdt vermoedelijk op donderdag 10 juli 1834 Udenhout
4. Gerarda van Loon, gedoopt op 23 januari 1799 te Loon op Zand;
Gerarda van Loon trouwt op 29 april 1824 te Loon op Zand met Petrus Timmermans, de op 19 augustus 1797 te Dongen geboren zoon van Antonie Peter Timmermans en Johanna Adriaan Anssems. Op 2 februari 1825 wordt uit dit huwelijk te Dongen een dochter, Johanna Timmermans, geboren die op haar beurt op 15 mei 1850 te Dongen in het huwelijk treedt met Adriaan Mols, de op 26 maart 1825 te Dongen geboren zoon van Nicolaas Mols en Nicolasina van Loon. Johanna Timmersmans overlijdt te Dongen op 6 augustus 1877.
Gerarda van Loon overlijdt op 10 juni 1826 te Dongen.
Adriaan van Loon overlijdt op 17 juni 1800 te Loon op Zand
Na het overlijden van Adrianus van Loon trouwt Pitronilla Petrus Storimans op 16 augustus 1807 voor de derde keer en opnieuw met een weduwnaar, namelijk Joannes Walterus Leermans, gedoopt op 6 september 1760 te Loon op Zand als zoon van Walterus Leermans en Mechtildis Jacobus Weijters. Deze Joannes Walterus Leermans was eerder op 3 juni 1787 te Loon op Zand getrouwd met Adriana Robbe bij wie hij twaalf kinderen had, van wie er in 1807 waarschijnlijk nog zes in leven zijn, t.w.:
- Maria Leermans, gedoopt op 17 januari 1788 Loon op Zand
- Michelina Leermans, gedoopt op 10 april 1792 te Loon op Zand
Michelina Leermans trouwt op 26 april 1818 te Drunen met Mathias van Hulten, afkomstig uit Drunen, zoon van Johannes van Hulten en Jacoba van der Heijden
- Joanna Leermans, gedoopt op 5 juli 1795 te Loon op Zand
- Cornelia Leermans, gedoopt op 26 november 1796 te Loon op Zand;
Cornelia Leermans trouwt op 18 september 1822 te Waalwijk met Bernardus Vissers, geboren op 25 augustus 1785 te Waalwijk als zoon van Pieter Vissers en Maria van Lier
- Adriana Leemans, gedoopt op 2 oktober 1798 te Loon op Zand
- Walterus Leermans, gedoopt op 9 juli 1803 te Loon op Zand
Uit het huwelijk tussen Petronilla Storimans en Joannes Leermans zijn geen kinderen bekend. Jan Leermans overlijdt op 8 juli 1834 te Loon op Zand en Petronella Storimans op 21 januari 1839 te Loon op Zand;
3. Wilhelma (Willemijn Peter), gedoopt op 26 september 1771 te Oisterwijk;
begraven op 4 oktober 1783 te Oisterwijk
4. Maria (Petrus) Storimans, gedoopt op 15 augustus 1773 te Oisterwijk;
overleden op 5 maart 1832 te Loon op Zand
Maria Petrus Storimans trouwt op 13 mei 1798 te Loon op Zand met Adrianus Adrianus Hamers, gedoopt op 4 augustus 1763 te Loon op Zand als zoon van Adrianus Hamers en Huberta Span
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Hamers, gedoopt op 29 januari 1799 te Loon op Zand
2. Petrus Hamers, gedoopt op 18 oktober 1800 te Kaatsheuvel
3. Hubertus Hamers, gedoopt op 13 december 1802 te Kaatsheuvel;
overleden op 2 januari 1803 te Loon op Zand en aldaar begraven op 4 januari 1803
4. Huberta Hamers, gedoopt op 15 december 1803te Kaatsheuvel
5. Hubertus Hamers, gedoopt op 25 septem ber 1805 te Kaatsheuvel
6. Gertrudis Hamers, gedoopt op 25 september 1805 te Kaatsheuvel
5. Cornelius Storimans, gedoopt op 27 februari 1776 te Oisterwijk;
overleden op 12 april 1824 te Amstelveen (Nieuwer-Amstel)
6. NN Storimans, vermoedelijk geboren in 1778 te Oisterwijk;
begraven op 21 maart 1778 te Oisterwijk
7. Joannes (1) Storimans,gedoopt op 1 juni 1779 te Oisterwijk;
begraven op 28 november 1781 te Oisterwijk
8. Joannes (2) Storimans, gedoopt op 6 april 1782 te Oisterwijk;
begraven op 28 april 1864 te Loon op Zand
Petrus Storimans wordt op vrijdag 12 oktober 1736 gedoopt. De doop vindt plaats te Breda waar zijn vader, Wilhelmus Storimans, op dat moment als soldaat gelegd was. Zijn moeder was Maria Heijmans. De opa van de dopeling, Petrus Storimans, Maria Storimans (waarschijnlijk Maria Storimans-van der Loo, de tweede vrouw van Petrus Storimans en dus de (stief)oma) en Antonia Commers zijn bij deze doop getuigen. Wie Antonia Commers was is niet bekend.
Petrus Storimans volgt het beroep van zijn vader en zijn oudere broer Adriaan; hij wordt ook soldaat. Volgens het Nationaal Archief in Den Haag staat hij in het stamboek van het regiment infanterie onder leiding van kol. O.W. van den Berg, later F. de Devon (1707-1771). Blijkens dat stamboek komt hij eerst als 19 jarige in dienst met een lening van 1 gulden en 8 stuivers. Na een zes jarig contract komt hij - inmiddels 25 jaar - op 24 maart 1760 als hoevenier in dienst in de compagnie van Capitein Ribbers (waar ook zijn broer Adriaan ingedeeld was.) Die compagnie had in dat jaar garnizoen in Harlingen. Volgens zijn stamboek zwaait hij op 3 oktober 1765 vanuit Deventer gepaspoorteerd (d.w.z. eervol) af. Op 3 november van datzelfde jaar 1765 treedt hij voor de pastoor te Oisterwijk in het huwelijk met Geertruij Lievens uit Hilvarenbeek. Deze Geertruij Lievens had op woensdag 16 oktober 1765 te Hilvarenbeek bij het Corpus (pauperium) een borgbrief aangevraagd om naar Oisterwijk te kunnen verhuizen.
R.D. Gerardus Couwenberg en Maria Wagemans zijn de getuigen bij het huwelijk tussen Petrus Storimans en Geertruij Lievens. Gerard Couwenberg is een priester en mogelijk degene die het huwelijk heeft ingezegend. Maria Wagemans zou een zeer ver familielid van Petrus Storimans geweest kunnen zijn, namelijk de oudste dochter van Adriaan Wageman en Margriet Storimans. Na het kerkelijk huwelijk vindt op 17 november 1765 de bevestiging van het huwelijk plaats voor de predikant de van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Oisterwijk. Opmerkelijk, want op diezelfde datum staat ook de bevestiging van het huwelijk van zijn naamgenoot Peter Wouter Storimans en Allegonda Moescops in de boeken vermeld.

Petrus Storimans en Gertrudis Lievens krijgen, voor zover bekend, acht kinderen, waarvan er drie vroeg overlijden en op de armenbegraafplaats van Oisterwijk worden bijgezet. Ook hij had het dus, even als zijn broer Adriaan, niet breed. Maar anders dan zijn broer Adriaan zorgt hij wel voor nageslacht. De stamboomtak die met hem en zijn oudste zoon Adriaan wordt ingezet loopt door tot in de huidige tijd.

Peter Storimans is een paar keer doopgetuige. Zo zien we hem bij de doop van Wilhelmus Storimans, de oudste zoon van zijn broer Adrianus, bij de doop van Maria Storimans de oudste dochter van zijn broer Adrianus. Heel misschien is hij ook wel de Petrus Storimans die op vrijdag 27 oktober 1752 te 's-Hertogenbosch getuige is bij de doop van Joannes Hartman, zoon van Franciscus Hartman en Maria Joanna Stormans. Wie die Maria Joanna Storimans, de moeder van deze dopeling, geweest zou kunnen zijn, is echter nog niet vastgesteld kunnen worden en dus evenmin de relatie tussen haar en de peter van haar ten doop gehouden kind.

Petrus Storimans is, naar mag worden aangenomen, degene die blijkens het begraafboek van de predikant van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Oisterwijk op maandag 14 maart 1785 aldaar 'arm' wordt begraven. Peter is dan 48 jaar oud. Op woensdag 28 januari 1789 wordt in datzelfde begraafboek de begrafenis opgetekend van Geertruij Storimans, 'arm vrouw laat kinderen na'. Hier gaat het onmiskenbaar om Geertui Lievens, de echtgenote van de vier jaar eerder begraven Peter Storimans. Geertrui is dan 50 jaar oud.

De oudste dochter van Petrus Storimans en Gertrudis Lievens heeft, zo laat het zich aanzien, een onstuimig leven gehad. Bij haar doop, op maandag 9 januari 1769 te Oisterwijk, werd ze als Petronella Storimans in het doopboek van de pastoor bijgeschreven. Antonius van Beurden en Joanna Maria van Kuijk waren daarbij de getuigen. Antonius van Beurden is de stiefvader van Petrus Storimans. Wat de relatie met Joanna Maria van Kuijk was, is niet bekend.
Petronella Peter Storimans vraagt op zaterdag 22 september 1792 te Oisterwijk bij het Corpus (gemeentebestuur) een borgbrief aan om naar Loon op Zand te kunnen verhuizen. Ze is dan 23 jaar oud en kennelijk bevriend geraakt met de weduwnaar Wilhelmus Swaens, met wie ze op 14 oktober 1792 te Loon op Zand voor de kerk in het (RK) huwelijk treedt.
Alhoewel er in ongeveer dezelfde tijd in Loon op Zand nog een Willem Adriaan Swaens moet hebben geleefd, die vóór 1792 kwam te overlijden en ten aanzien van wiens weduwe, bij gelegenheid van haar overlijden, in 1792 een inventarisstaat werd opgemaakt, zijn er sterke aanwijzingen dat de hierna te noemen gegevens betrekking hebben op de Wilhelmus (Arie) Swaens, waarmee Petronilla Storiemans getrouwd is geweest. De diverse gegevens omtrent echtgenotes, doop en overlijden van kinderen en de namen van de diverse getuigen bij doop en huwelijk sluiten zo mooi op elkaar aan, dat verwarring met twee verschillende Wilhelmussen uitgesloten lijkt.
De hier bedoelde Wilhelmus Swaens werd op 14 januari 1758 te Udenhout geboren als tweede kind en eerste zoon van Adrianus Swaens en Maria Petrus Vouthengels. Waltherus Vouthengels en Maria Swaens waren zijn peter en meter. De achternaam van zijn moeder werd bij haar huwelijk op 11 mei 1755 te Udenhout met Adrianus Swaens als Van 't Hengels gespeld en bij latere dopen van kinderen uit dat huwelijk ook als Vathengels, of Voethebgels werd gespeld). De eerste bruid van Wilhelmus Swaens was Maria Snoeren. Zij werd als Maria Snoere op 29 mei 1746 te Loon op Zand gedoopt als dochter van Adrianus Snoere en Sophia van Lier; ze kreeg Cornelius Snoere en Adriana van Lier als peter en meter. Wilhelmus Swaens en Maria Snoeren gingen te Loon op Zand in ondertrouw op 15 januari 1780. Op donderdag 20 januari 1780 volgde het kerkelijk huwelijk, waarbij Adrianus Snoere en Adriana Swaans getuigen waren, en aansluitend op 30 januari 1780 de officiële bevestiging bij de predikant van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Loon op Zand. Dit huwelijk tussen Willem Swaans en Maria Snoeren had een ongelukkig verloop. De vier kinderen die uit dit huwelijk geboren werden was geen lang leven beschoren en uiteindelijk ook Maria Snoeren niet.
De doop- en overlijdens gegevens van de kinderen uit dit huwelijk zijn als volgt:
1. Adriana Swaens, gedoopt op dinsdag 5 februari 1782 te Loon op Zand, als dochter van Wilhelmus Swaens en Maria Snoere; getuigen bij de doop: oom Cornelius Swaens en oma Sophia van Lier;
overleden als Adriaantje Zwaans, 'jong kind' van Willem Ary Zwaans, op zondag 2 januari 1785 Loon op Zand en aldaar begraven op 4 januari 1785; bijna 3 jaar oud
2. Adrianus Swaens, gedoopt op zaterdag 10 april 1784 te Loon op Zand, als zoon van Wilhelmus Swaens en Maria Snoere; getuigen bij de doop:oom Adrianus Snoere en tante Cornelia Swaens;
overleden als Adriaan Swaans, 'jong kind' van Willem Arie Swaans, op donderdag 20 juli 1786 te Loon op Zand en aldaar begraven op 22 juli 1786; net 2 jaar oud
3. Maria Swaens, gedoopt op zaterdag 4 maart 1786 te Loon op Zand, als dochter van Wilhelmus Swaens en Maria Snoere; getuigen bij de doop: oom Cornelius Swaens en tante Cornelia Snoere;
overleden als Maria Swaans, 'jong kind' van Willem Arie Swaans op maandag 6 maart 1786 te Loon op Zand en aldaar begraven op 8 maart 1786; 2 dagen oud
4. Cornelius Swaans, gedoopt op woensdag 7 maart 1787 te Loon op Zand, als zoon van Wilhelmus Swaens en Maria Snoere; getuigen bij de doop: oom Adrianus Snoere en tante Cornelia Swaens;
overleden als Cornelis Swaans, 'jonge zoon' van Willem Arie Swaans, op donderdag 8 maart 1787 Loon op Zand en aldaar begraven op 10 maart 1787
Maria Snoeren overlijdt op maandag 19 maart 1787 te Loon op Zand als 'huisvrouw van Willem Arie Swaans, zonder kinderen'. Ze wordt aldaar begraven op 21 maart 1787. Dat is krap twee weken na de geboorte en het overlijden van haar vierde kind, zodat aannemelijk is dat zij als gevolg van complicaties bij die geboorte is overleden. Maria Snoeren was toen 40 jaar oud, terwijl Wilhelmus Swaens als jonge weduwnaar 29 jaar oud was.
Amper negen maanden na het overlijden van Maria Snoeren hertrouwt Wilhelmus Swaans, op zondag 16 september 1787 te Loon op Zand met Adriana Comans (ook Coymans). Getuigen bij dit huwelijk waren Cornelius Swaans en Cornelia Snoeren. Deze beide getuigen traden ook al op bij de doop van de kinderen uit het vorige huwelijk van Wilhelmus Swaens en Maria Snoeren.
Het is zeer waarschijnlijk dat we hier te doen hebben met Adriana Coijmans, gedoopt op woensdag 27 december 1758 te Loon op Zand als dochter van Cornelius Coomans en Helena van Hees; haar doop getuigen waren: Petrus Basters en Antonia van Broeckhoven. Dit vermoeden berust op het gegeven dat tot de kinderen van Cornelius Coomans en Helena van Hees onder meer ook Anna Maria Coomans en Joanna Coymans en vermoedelijk ook Peter Kooijmans behoorden; personen die over en weer als getuigen optreden bij huwelijk en bij het dopen van elkaars kinderen.
Uit het huwelijk tussen Wilhelmus Swaens en Adriana Comans zijn drie kinderen bekend, n.l.
1. Adriaan Swaans, geboorte- of doopdatum onbekend, maar vermoedelijk vlak vóór vrijdag 16 oktober 1789, de datum waarop in het Sterfboek van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Loon op Zand het overlijden en daags daarop de begrafenis wordt aangetekend van Adriaan Swaans, 'jong kind' van Willem Swaans
2. Cornelia Zwaans, geboorte- of doopdatum onbekend, maar vermoedelijk vlak vóór woensdag 15 september 1790, de datum waarop in het Sterfboek van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Loon op Zand en in het Doodboek van de Schepenen te Loon op Zand het overlijden en twee dagen later de begrafenis wordt aangetekend van Cornelia Swaans, 'jong kind' van Willem Adriaan Zwaans of Swaans
3. Cornelius Swaens, gedoopt op zondag 26 februari 1792 te Loon op Zand, als zoon van Wilhelmus Swaens en Adriana Coymans; getuigen bij de doop: Joannes Swaens en Cornelia Swaens;
overleden en begraven als Cornelis Swaans, 'jong kind' van Willem Arie Swaans op zaterdag 20 september 1794 te Loon op Zand;
het Rechterlijke Archief van Loon op Zand, noemt dezelfde overlijdensdatum ten aanzien Cornelis Willemse Swaans bij wiens overlijden een taxatie van het vast goed van deze Cornelis werd opgesteld ten bedrage van 13 guldens, 3 stuivers en 9 penningen, ten gunste van zijn erfgenaam, te weten, Adriaan Willemse Swaans, zijn halfbroer en zoon van Pieternella Storimans
Het feit dat Cornelis Willemse Swaans bij zijn overlijden bezit nalaat aan zijn halfbroertje Adriaan Willemse Swaans duidt erop dat er tussen 26 februari 1792, de doopdatum van Cornelius en 20 september 1994, de sterfdatum van Cornelius, maar tevens ook – zoals hieronder zal worden aangegeven – de sterfdatum van dat halfbroertje, heel wat moet zijn voorgevallen.
In de eerste plaats is dat het overlijden van Adriana Koimans op 23 juni 1792 te Loon op Zand. Zij wordt op 26 juni aldaar begraven (kosten 14 stuivers) Het begraafboek vermeldt: "huijsv. van Willem Arie Swaans Laat kind en vast goed na".
In de tweede plaats is dat het huwelijk van Wilhelmus Swaens op zondag 14 oktober 1792 te Loon op Zand met Pitronilla Petrus Storimans, waarbij vermeld wordt dat Wilhelmus Swaens op dat moment weduwnaar is. De getuigen bij dit kerkelijk huwelijk zijn Petrus Comans en Cornelia Swaens. Petrus Comans is waarschijnlijk de broer van de overleden Adriana Comans en Cornelia Swaens is hoogst waarschijnlijk de zus van Willem, die al eerder getuige was bij Willems huwelijk met Adriana Comans en bij de doop van kinderen uit zijn eerste en tweede huwelijk.
Als nieuwe echtgenote van Wilhelmus Swaens treedt Petronilla Storimans op donderdag 18 april 1793 te Loon op Zand als getuige op bij de doop van Adriana Nouwens, de dochter van Joannes Nouwens en Anna Maria Coomans en die Anna Maria Coomans was de zus van de eerdere echtgenote van Wilhelmus Swaens, derhalve een (aangetrouwd) schoonzusje uit Willens tweede huwelijk.
De volgende gebeurtenis sinds de geboorte van Cornelius Willemse Swaans (na het overlijden van Adriana Comans en het nieuwe huwelijk van Willem Swaens) is
1. de geboorte en aansluitend de doop op vrijdag 8 november 1793 te Loon op Zand van Adrianus Swaens, zoon van Wilhelmus Swaens en Petronilla Storiemans; getuigen bij deze doop waren Adrianus Storiemans en Antonia Swaens; Adrianus Storiemans is de oudere broer van Petronella en Antonia Swaens is een jongere (half)zus van Willem Swaens uit het tweede huwelijk van zijn vader Adrianus Swaens met Maria Jacoba Heesters;
de Adrianus Swaens overlijdt op zaterdag 20 september 1794 Loon op Zand, als 'jong kind' van Willem Arie Swaans, dat vast goed nalaat; daags daarop aldaar begraven;
op dezelfde dag van zijn overlijden wordt hij blijkens het rechterlijk archief van Loon op Zand erfgenaam van het bezit van zijn op diezelfde dag eveneens overleden halfbroertje Cornelis Willemse Swaens ten bedrage van 13 guldens, 3 stuivers en 9 penningen;
zijn moeder, Pieternella Storimans vererft op die dag van haar zoontje, Adriaan Willemse Swaans een bedrag van 26 guldens, 6 stuivers en 2 penningen; dat is waarschijnlijk het bedrag dat Adriaan zelf rechtstreeks van zijn vader had vererfd vermeerderd met het bedrag dat hij van zijn halfbroertje had vererfd en verminderd met 16 penningen successierecht.
De volgende gebeurtenis is het overlijden van Willem Adriaan Zwaans op zondag 14 september 1794 te Loon op Zand en daags daarop zijn begrafenis. Het sterfboek van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Loon op Zand tekent hierbij aan dat Willem huisvader was en kinderen en vaste goederen naliet. Hierboven staat reeds vermeld waar zijn getaxeerd bezit, ter waarde van 26 gulden, 6 stuivers en 18 penningen, terecht kwam.
Een andere opmerkelijke feit is het gegeven dat de beide halfbroertjes, Cornelius en Adrianus, de ene anderhalf en de ander nog geen jaar oud, nog geen twee weken na het overlijden van hun vader, op dezelfde dag kwamen te overlijden. Het kan bijna niet anders dan dat deze gebeurtenissen verband met elkaar houden. Mogelijk zijn de twee baby's het slachtoffer van een ongeluk geweest. Wellicht is het niet te gewaagd te veronderstellen dat ook het overlijden van hun vader aan datzelfde ongeluk te wijten is.
Een laatste gegeven dat de aandacht vraagt is
2. de geboorte en de opvolgende doop op dinsdag 7 april 1795 te Loon op Zand van Wilhelma Swaens, (postume) dochter van Wilhelmus Swaens en Petronilla Storiemans; getuigen bij deze doop waren Joannes Swaens en Maria Swaens; Joannes Swaens was een jongere broer van de voortijdig overleden vader en Maria Swaeans waarschijnlijk zijn stiefmoeder, de tweede echtgenote, Maria Jacobina Swaens(-Heesters), van Adrianus Swaens, de vader van Wilhelmus Swaeans;
deze dochter Wilheima Swaens treedt onder de naam Willemijna Swaens, dochter van Willen Swaens en Pieternella Storiemans op 6 april 1815 te Loon op Zand in het huwelijk met Pieter van der Velden, geboren op 31 januari 1972 te Loon op Zand, zoon van Cornelis van der Velden en Johanna Ligtenberg; zij overlijdt op 21 maart 1875 te Loon op Zand, 80 jaar oud.
In hoeverre al deze gebeurtenissen in de jaren 1792 t/m 1795 Petronella Storimans hebben aangegrepen valt alleen maar te gissen. Uit de navolgende gegevens blijkt in ieder geval dat ze niet bij de pakken is gaan neerzitten. Op zondag 16 augustus 1795 hertrouwt de jonge weduwe – Petronella is dan 26 jaar oud, nog geen jaar weduwe en heeft een baby van vijfenhalve maand – met andermaal een weduwnaar, namelijk Adriaan van Loon. De huwelijksgetuigen waren Bartholomeus van Loon en Joanna Coymans. Bartholomeus van Loon is waarschijnlijk een oom van Adriaan van Loon; wie Joanna Coymans was is niet zeker; mogelijk gaat het hier om Joanna Coomans de jongere zus van de tweede vrouw van Willem Swaens en dus een aangetrouwde schoonzus van Petronella.
Adriaan Aegidius van Loon werd op donderdag 12 mei 1768 te Loon op Zand gedoopt als zoon van Egidius van Loon en Anna Schalcke (doopgetuigen: Joannes Schalcke en Henrica Schalcke). Op zondag 29 april 1787 was hij voor de pastoor te Loon op Zand getrouwd met Maria van Bruggen die vermoedelijk rond 1763 geboren werd.
Uit het huwelijk tussen Adriaan van Loon en Maria van Bruggen werden, zo mag worden aangenomen, drie of meer kinderen geboren, namelijk:
1. Anna van Loon, gedoopt op maandag 21 december 1789 te Loon op Zand, als dochter van Adrianus van Loon en Maria van Bruggen. Getuigen bij deze doop waren Hubertus van Loon en Adriana van Dal; Hubertus van Loon is waarschijnlijk dezelfde persoon die elders Bartholomeus van Loon wordt genoemd, een broer van Adrianus van Loon; de relatie tot Adriana van Dal is niet achterhaald. Verdere gegevens over Anna van Loon ontbreken.
2. NN van Loon, geboorte- en overlijdensgegevens ontbreken, maar in ieder geval overleden na 22 oktober 1794.
3. NN van Loon, dood geboren en begraven op woensdag 15 oktober 1794 Loon op Zand, als 'doodgeboren kind van Adriaan van Loon';
hoewel niet met zekerheid vaststaat of de hier bedoelde Adriaan van Loon de echtgenoot van Maria van Bruggen was, is er een relatie gelegd tussen deze miskraam en het overlijden van Maria van Bruggen een week later.
Maria van Bruggen overlijdt op woensdag 22 oktober 1794 te Loon op Zand en zij wordt aldaar op 25 oktober begraven als 'huisvrouw van Adriaan van Loon, die 'kinderen en vast goed' nalaat. Uit die vermelding valt af te leiden dat er bij haar overlijden, naast Anna van Loon, nog een ander kind in leven moet zijn geweest
Uit het huwelijk tussen Adriaan van Loon en Pitronilla Petrus Storimans zijn twee kinderen bekend. Dat zijn:
1. Gerardus van Loon, gedoopt op maandag 16 januari 1797 te Loon op Zand als zoon van Adrianus Aegidius van Loon en Petronilla Storimans; hij kreeg Joannes Storimans, een jongere broer van Petronella, en Maria Storimans, een jongere zus van Petronella als doopgetuigen;
Gerardus treedt op 11 oktober 1817 te Udenhout in het huwelijk met Cornelia de Nijs; zijn moeder heet dan Petronella Stoorimans; Cornelia de Nijs (of Denijs) werd op 3 december 1790 te Loon op Zand geboren als dochter van Peter de Nijs en Maria Vrinten;
het huwelijk van Gerardus van Loon en Cornelia de Nijs bleef kinderloos;
Gerardus van Loon was bouwman/akkerbouwer en hij kwam, op 78 jarige leeftijd, op 13 december 1875 te Loon op Zand te overlijden; daags daarop werd daarvan aangifte gedaan;
Cornelia de Nijs overleed, op 80 jarige leeftijd, op 25 februari 1871; van haar overlijden werd op 27 februari aangifte gedaan.
2. Gerarda van Loon, gedoopt op woensdag 23 januari 1799 te Loon op Zand, als dochter van Adrianus Aegidius van Loon en Petronilla Storimans; zij heeft één verder onbekende doopgetuige, namelijk Adriana van Broeckhoven.
Gerarda van Loon trouwt op 29 april 1824 te Loon op Zand met Petrus Timmermans. Deze Petrus Timmermans werd op 19 augustus 1797 te Dongen geboren als zoon van Antonie Peter Timmermans en Johanna Adriaan Anssems. Petrus Timmermans en Gerarda van Loon gaan ook in Dongen wonen en krijgen daar op 2 februari 1825 een dochter, Johanna Timmermans.
Gerarda van Loon overlijdt op 10 juni 1826 te Dongen. Ze is dan 27 jaar oud; haar weduwnaar Petrus Timmersmans blijft achter met de dan bijna anderhalf jaar oude baby, Jonanna Timmermans. Of Petrus Timmermans hertrouwt en, zo ja, met wie, is niet bekend. Wel bekend is dat hij zijn dochter in leven weet te houdem, want Johanna Timmermans treedt op 15 mei 1850 te Dongen in het huwelijk met Adriaan Mols, de op 26 maart 1825 te Dongen geboren zoon van Nicolaas Mols en Nicolasina van Loon. Op 6 augustus 1877 komt deze Johanna Timmermans, echtgenote van Adriaan Mols, op 52 jarige leeftijd te Dongen te overlijden.
Het huwelijk tussen Petronella Storimans en Adriaan van Loon eindigt met het overlijden van Adriaan op dinsdag 17 juni 1800 te Loon op Zand; op 20 juni 1800 is hij daar begraven. Adriaan was toen 32 jaar oud en Petronella 31 jaar, achterblijvend met in ieder geval twee eigen jonge kinderen (Gerardus en Gerarda van Loon) en mogelijk ook nog een stiefkind (Anna van Loon). Na dit overlijden blijft ze zeven jaar weduwe.
Tijdens de periode dat ze weduwe is, wordt ze drie keer peettante, namelijk op 15 december 1803 te Kaatsheuvel bij de doop van Huberta Hamers, een zoon van haar jongere zus Maria Storimans en Adrianus Adrianus Hamers, op 25 september 1805 te Kaatsheuvel bij de doop van Hubertus Hamers, een andere zoon van diezelfde zus en zwager en op 21 april 1806 te Oisterwijk bij de doop van Wilhelmus Storimans, een zoon van haar oudere broer Adrianus Storimans en Christina van Baest.
Op donderdag 23 november 1809 wordt ze te Oisterwijk peettante van Cornelia Storimans, een dochter van diezelfde broer en schoonzus. Ze wordt dan echter niet langer Petronella Storimans genoemd, maar Petronella Leermans. Ze is dan inmiddels hertrouwd met Joannes Walterus Leermans; ook nu weer een weduwnaar.
Johannes Leermans werd op zondag 26 februari 1764 te Loon op Zand gedoopt als zoon van Walterus Leermans en Mechtildis Jacobus Weijters; zijn doopgetuigen waren familieleden van zijn ouders, namelijk Josephus Leermans en Joanna Weijtmans. Johannes Leermans gaat op 3 juni 1787 te Loon op Zand een r.k. huwelijk aan met Adriana Robbe. Gerardus Hamers en Joanna Robbe waren daarbij getuigen. Adriana Robbe werd op maandag 5 mei 1766 te Loon op Zand gedoopt als dochter van Petrus Robbe en Maria Stokkermans. Haar doopgetuigen waren waarschijnlijk een oom en tante: Wilhelmus Robbe en Maria Robbe. Het huwelijk tussen Johannes (Walterus) Leermans en Maria (Petrus) Robben blijft niet kinderloos. Ze krijgen twaalf kinderen, waarvan er zes vroegtijdig overlijden. Deze kinderen waren:
1. Maria Leermans, gedoopt op 17 januari 1788 te Loon op Zand; doopgetuigen : Petrus Robben en Joanna Robben
2. Wouterus Leenmans, gedoopt op 25 juni 1789 te Loon op Zand; doopgetuigen: Petrus Vroomans en Adriana Vroomans;
overleden op 8 januari 1791 te Loon op Zand en aldaar begraven op 11 januari 1791 als 'jong kind' van Jan Leermans
3. Lucia Leermans, gedoopt op 14 december 1790 te Loon op Zand; doopgetuigen: Wilhelmus Robbe en Maria Robben;
overleden als Sijke Leermans, jong kind van Jan Leermans, op 14 maart 1791 te Loon op Zand en aldaar begraven op 17 maart 1791
4. Michelina Leermans, gedoopt op 10 april 1792 te Loon op Zand; doopgetuigen: Dingemannus Donders en Allegonda Leermans;
Michelina Leermans trouwt op 26 april 1818 te Drunen met Mathias van Hulten, afkomstig uit Drunen, zoon van Johannes van Hulten en Jacoba van der Heijden
5. Joanna Leermans, gedoopt op 5 juli 1795 te Loon op Zand; doopgetuigen: Wilhelmus Robbe en Maria Robben
6. Cornelia Leermans, gedoopt op 26 november 1796 te Loon op Zand; doopgetuigen: Joannes van Berkel en Joanna Robben;
Cornelia Leermans trouwt op 18 september 1822 te Waalwijk met Bernardus Vissers, geboren op 25 augustus 1785 te Waalwijk als zoon van Pieter Vissers en Maria van Lier
7. Adriana Leemans, gedoopt op 2 oktober 1798 te Loon op Zand; getuige doop: Maria Stokkermans
8. Walterus Leermans, gedoopt op 15 juni 1800 te Loon op Zand; getuige doop: Joanna Crabben;
overleden als Wouter Leermans, 'jong kind' van Jan Leermans, op 20 juni 1800 te Loon op Zand en aldaar begraven op 21 juni 1800
9. Petronilla Leermans, gedoopt op 20 februari 1802 te Loon op Zand; getuige doop: Maria Robben;
overleden als Pieternella Leermans, 'jong kind van Johannis Leermans, op 26 maart 1803 te Loon op Zand en aldaar begraven op 28 maart 1803
10. Walterus Leermans, gedoopt op 9 juli 1803 te Loon op Zand; getuige doop: Maria van der Velde
11. Petronilla Leermans, gedoopt op 31 december 1805 te Loon op Zand;
op 23 januari 1806 te Loon op Zand overleden als Petronella Leermans, met vermelding van 'achternaam ook Leemans; geboren rond 2 januari 1806; overleden aan de Bestloon'; aldaar begraven op 25 januari 1806
12. Jacob Leermans, geboren op 23 oktober 1806 Loon op Zand;
overleden op 23 oktober 1806 te Loon op Zand en aldaar begraven op 24 oktober als jong kind van Jan Leermans aan de Bestloon; ouderdom: 8 uur
De geboorte van het twaalfde kind is Maria Robbe fataal geworden. Ze overlijdt vier dagen later, op maandag 27 oktober 1806 te Loon op Zand en wordt aldaar begraven op 29 oktober 1806 Loon op Zand. Het Doodboek van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Loon op Zand vermeldt daarbij 'als huisvrouw van Jan Leermans aan de Bestloon; laat 6 kinderen na'.
Jan Leermans blijft dus met zes kinderen achter, variërend van 3 tot 18 jaar. Zijn weduwnaarschap duurt maar 10 maanden, want hij gaat op 1 augustus 1807 te Loon op Zand in ondertrouw met Petronilla Petrus Storimans en het aansluitend r.k. huwelijk wordt op 16 augustus 1807 gesloten. Zijn gezin wordt daarmee uitgebreid met ten minste twee, maar mogelijk drie kinderen.
Uit het huwelijk tussen Jan Leermans en Petronella Storimans zijn geen kinderen bekend.
Van het overlijden van Jan Leermans wordt te Loon op Zand aangifte gedaan op dinsdag 8 juli 1834; hij is dan 70 jaar oud. Petronella Storimans heeft dezelfde leeftijd als zij op zaterdag 19 januari 1839 te Loon op Zand komt te overlijden.

Het derde kind van Petrus Storimans en Gertudis Lievens wordt op donderdag 26 september 1771 te Oisterwijk gedoopt als Wilhelma Storimans. Ze krijgt Antonius van Beurden en Maria Hendrikx als peter en meter. Antonius van Beurden is de meergenoemde stiefvader van Petrus Storimans en Maria Hendrikx is de zus van Petrus Storimans, welke zus getrouwd was met Adriaan Hendrikx.
Wilhelma Storimans bereikt de leeftijd van 12 jaar. Op zaterdag 4 oktober 1783 wordt ze te Oisterwijk begraven als Willemijn Peter Storimans, Het begraafboek van de Nederduits-Gereformeerde predikant vermeldt dat ze arm was en dus "van de armen" ter aarde is besteld.

Na Wilhelma wordt op zondag 15 augustus 1773 te Oisterwijk Maria Storimans, dochter van Petrus Storimans en Gertrudis Lievens, ten doop gehouden. Ze krijgt Gerardus Otthen en Joanna Otthen als peter en meter. Deze doopgetuigen zijn waarschijnlijk familie van Gertrudis Lievens uit Hilvarenbeek. Ook Cornelius Storimans, het jongere broertje van Maria Storimans, krijgt een doopgetuige uit de familie Otthen.
Op 19-jarige leeftijd is Maria Storimans te Oisterwijk getuige bij de doop op maandag 15 april 1793 van Petronilla Storimans, dochter van haar oudere broer, Adrianus Storimans, en Christina van Baest, en ongeveer 4 jaar later is zij te Loon op Zand getuige bij de doop op maandag 16 januari 1797 van Gerardus van Loon, zoon van Adrianus Aegidius van Loon en haar oudere zus, Petronilla Storimans.
Of zij bij deze laatste doop dan zelf al in Loon op Zand woont is onbekend, maar zeker is dat ze een jaar later, net als haar zus Petronella, via haar huwelijk meer permanent in Loon op Zand of de directe omgeving daarvan terecht komt, want op 28 april 1798 gaat Maria Petrus Storijmans te Loon op Zand in ondertrouw met Adrianus Adrianus Hamers. Het kerkelijk huwelijk wordt op 13 mei 1798 te Loon op Zand gesloten. Ze hebben de verder onbekende Wouter Priem(en) en Johanna Michaelis Kennekens als huwelijksgetuigen. Adrianus Adrianus Haemers werd op donderdag 4 augustus 1763 te Loon op Zand gedoopt als vierde kind van Adrianus Hamers en Huberta Span met als doopgetuigen: Engelmundus Span en Adriana Span. Het echtpaar Adrianus Hamers en Maria Storimans laat hun eerste kind in Loon op Zand dopen, maar hun vijf opvolgende kinderen worden in het nabij gelegen Kaatsheuvel gedoopt. Van hun zevende en achtste kind is niet precies bekend waar die geboren zijn, maar in ieder geval wel in de gemeente Loon op Zand. Bij deze eerste en de vijf volgende dopen wordt de moeder aangeduid als Maria Adrianus Storimans. Van hun zevende en achtste kind is alleen bekend dat de moeder Maria Storimans was en de vader Adriaan Hamers. Het kan echter geen twijfel lijden dat de moeder van de eerste zes kinderen wel degelijk Maria Petrus Storimans was, zodat moet worden aangenomen dat de toevoeging ‘Adrianus’ een androniem is, dus een tweede naam die verwijst naar de naam van de echtgenoot.
Een opvallend en met het voorafgaande niet goed te rijmen gegeven is de aantekening in het oud archief van Oisterwijk dat Maria Peter Storimans, woonachtig in Oisterwijk, op maandag 4 februari 1799 een borgbrief bij het Corpus te Oisterwijk zou hebben aangevraagd met bestemming Loon op Zand, welke borgbrief op 18 april 1799 te Oisterwijk zou zijn afgegeven. Vergissing met de persoon die deze borgbrief heeft aangevraagd is bijna niet mogelijk. In 1766 (7 jaar voor de geboorte van Maria, dochter van Petrus Storimans en Gertudis Lievens) werd in Oisterwijk weliswaar een andere Maria Petrus Storimans geboren, namelijk Maria de dochter van Peter Wouter Storimans en Allegondis Moeskops, maar die Maria Peter Storimans is niet lang naar haar geboorte met haar ouders naar Moergestel gegaan. Vanuit Moerstel heeft deze Maria, dan Maria Catharina, dochter van Adriaan Storimans en Allegonda Moeskops genoemd, op 10 september 1792 een borgbrief aangevraagd om naar Den Bosch te kunnen vertrekken. Er woonde in elk geval in de periode tussen 10 september 1792 (datum borgbrief aan Maria Peter Storimans) en 13 mei 1798 nog maar één Maria Peter Storimans in Oisterwijk en dat was Maria de dochter van Petrus Storimans en Gertrudis Lievens. Een verklaring voor het feit dat ze pas twee jaar naar haar huwelijk met Adriaan Adriaan Hamers te Oisterwijk een borgbrief aanvraagt om naar Loon op Zand te kunnen vertrekken zou kunnen zijn dat ze rond dat tijdstip met haar man van Loon op Zand naar Kaatsheuvel wilde gaan, maar ten behoeve van die verhuizing geen borgbrief kon krijgen als ze niet eerst alsnog een borgbrief van Oisterwijk naar Loon op Zand kon laten zien. Borgbrieven van Loon op Zand naar Kaatsheuvel ontbreken, zodat deze theorie niet gestaafd kan worden
De gegevens omtrent de kinderen van Maria Petrus/Adriaan Storimans en Adriaan Adriaan Hamers zijn als volgt:
1. Adrianus Hamers, gedoopt op dinsdag 29 januari 1799 te Loon op Zand, als zoon van Adrianus Adrianus Hamers en Maria Adrianus Storimans; getuige doop: Adriana Hamers. Adriana Hamers is een verder onbekend familielid van Adrianus Adrianus Hamers. Deze Adrianus Hamers treedt op 16 januari 1840, op bijna 41 jarige leeftijd, te Loon op Zand in het huwelijk met Maria Dingemans. Zijn bruid werd op 5 december 1798 te Loon op Zand gedoopt, als dochter van Gerardus Dingemans en Elisabeth Besteren. Zij was de oudere zus van zijn toen al twaalf jaar eerder overleden schoonzus, Maria Dingemans, eertijds de echtgenote van zijn broer Petrus Hamers.
2. Petrus Hamers, gedoopt op zaterdag 18 oktober 1800 te Kaatsheuvel als zoon van Adrianus Adrianus Hamers en Maria Adrianus Storimans; doopgetuigen: Petrus Torimans en Joanna Hamers; wie Petrus Torimans geweest zou kunnen zijn is niet duidelijk, aangezien er in het jaar 1800 geen directe familieleden van Maria Storimans met de naam Petrus in leven zijn; in dat jaar woont in Moergestel nog wel een Petrus Storimans, maar hun gemeenschappelijke voorvader gaat 7 generaties terug; misschien heette de betrokken doopgetuige inderdaad Torimans en was hij verwant aan de in de Belgisch Kempen (Beerse) levende familie Toremans; Joanna Hamers was een zus van Adriaan Hamers.
Van Petrus Hamers is bekend dat hij drie maal in het huwelijk trad. Zijn eerste huwelijk ging hij op 29 mei 1828 te Loon op Zand aan met Pitronella Dingemans. Deze Pitronella Dingemans was een jongere zus (geboren op 25 augustus 1802 te Loon op Zand) van de Maria Dingemans, die twaalf jaar later zou trouwen met zijn broer Petrus Hamers (zie hierboven). Het is waarschijnlijk deze Petronella Dingemans van wier overlijden op 22 maart 1830 te Loon op Zand in het kantoor Tilburg een memorie van successie wordt opgemaakt. Dat gegeven spoort met zijn tweede huwelijk op 11 mei 1831 te Loon op Zand met Henrica de Haan, de op 9 maart 1806 te Kaatsheuvel gedoopte dochter van Jacobus de Haan en Geertrui Hendriks (doopgetuigen: Martinus Hendriks en Joanna Hendriks). Ook deze tweede echtgenote overlijdt na enkele jaren, namelijk op 14 november 1835 te Loon op Zand; 29 jaar oud. Een jaar later, op 10 november 1836, treedt hij te Loon op Zand voor de derde maal in het huwelijk. De bruid is nu Theodora Laros. Deze Theodora werd op 21 mei 1796 te Loon op Zand geboren als dochter van Hubertus Laros en Johanna van Wanrooij; doopgetuigen Johannes Laros en Maria Laros.
3. Hubertus (1) Hamers, gedoopt op maandag 13 december 1802 te Kaatsheuvel, als zoon van Adrianus Adrianus Hamers en Maria Adrianus Storimans; doopgetuigen: getuige doop: Cornelius Hamers en Wilhelma Verhoeven Cornelius Hamers is een jongere broer van Adrianus Hamers; wie Wilhelma Verhoeven was is niet vastgesteld kunnen worden.;
Als Huybert Hamers, 'jong kind van Adriaan Hamers, overleden op zondag 2 januari 1803 te Loon op Zand en aldaar begraven op 4 januari 1803.
4. Huberta Hamers, gedoopt op donderdag 15 december 1803 te Kaatsheuvel, als dochter van Adrianus Adrianus Hamers en Maria Adrianus Storimans; doopgetuigen: Joannes Hamers en Petronilla Storimans; Joannes Hamers is een jongere broer van Adrianus Hamers en Petronilla Storimans de oudere zus van Maria Storimans;
verdere gegevens omtrent Huberta Hamers ontbreken.
5. Hubertus (2) Hamers, gedoopt op woensdag 25 september 1805 te Kaatsheuvel, als zoon van Adrianus Adrianus Hamers en Maria Adrianus Storimans; doopgetuigen: Joannes Storimans en Pitronella Storimans, een jongere broer en de oudere zus van Maria Storimans.
Hubertus (2) Hamers treedt op 1 juni 1831 te Loon op Zand in het huwelijk met Petronella Kemmeren. De bruid werd op 18 oktober 1804 onder de naam 'Pitronella Kemmeren' te Kaatsheuvel gedoopt als dochter van Martinus Kemmere en Joanna Schalken; doopgetuigen: Joannes Schalken en Catharina van Leuwe. In de huwelijksakte heten haar ouders: Martien Kemmeren en Johanna Schalken.
6. Gertrudis Hamers, gedoopt op donderdag 10 november 1808 te Kaatsheuvel, als dochter van Adrianus Adrianus Hamers en Maria Adrianus Storimans; doopgetuigen: Gijsbertus Hamers en Anna Hamers, onbekende familieleden van Adriaan Hamers;
Gertrudis Hamers is als Geertrui Hamers op 19 mei 1836 te Loon op Zand de bruid van Gerardus Verhaeren. Gerardus Verhaeren werd op dinsdag 22 april 1806 te Kaatsheuvel gedoopt als zoon van Joannis Verhaere en Adriana Snaphaen; doopgetuigen: Adrianus Snaphaen en Waltera de Helt. In de huwelijksakte heten zijn ouders: Johannes Verhaeren en Adriana Snapshaen.
7. Willemijna Hamers is getraceerd via haar huwelijksakte. Blijkens die akte werd zij op 29 augustus 1811 te Loon op Zand geboren als dochter van Adriaan Hamers en Maria Storimans en er is inderdaad ook een geboorteaangifte van 30 augustus 1811 met betrekking tot Willemijna Hamers. Op 13 oktober 1837 trad zij te Loon op Zand in het huwelijk met Antonie van den Hout. De bruidegom werd op 1 september 1813 te Loon op Zand geboren als zoon van Leendert van den Hout en Anna Ligtvoet.
8. Ook Maria Hamers, geboren op 8 december 1813 te Loon op Zand, is als (achtste) kind van Adriaan Hamers en Maria Storimans achterhaald via haar huwelijksakte. Op 16 augustus 1838 treedt zij te Loon op Zand in het huwelijk met Dielus van Wanrooij, de op 29 mei 1812 te Loon op Zand geboren zoon van Dionisius van Wanrooij en Allegonda de Benis.
Van Adrianus Hamers (de echtgenoot van Maria Storimans) is tenslotte bekend dat hij op maandag 21 april 1806 te Oisterwijk getuige is bij de doop van Wilhelmus Storimans, zoon van zijn zwager, Adrianus Storimans, en Christina van Baest.
Voorts is het waarschijnlijk dat de aangifte, op dinsdag 6 maart 1832 te Loon op Zand, van het overlijden van en de op die datum opgemaakte memorie van successie met betrekking tot Maria Storimans betrekking heeft op Maria Storimans, echtgenote van Adriaan Hamers.

In het begraafboek van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente van Oisterwijk wordt op 21 maart 1778 de begrafenis aangetekend van een kind van Petrus Storimans. Waarschijnlijk gaat het hier om een doodgeboren kind van Petrus Storimans en Gertrudis Lievens. Een doopdatum van dit kind is in elk geval niet gevonden. De mogelijkheid bestaat echter ook dat het overleden kind de in 1778 12 jarige op 14-11-1766 te Oisterwijk gedoopte Maria Storimans, dochter van Petrus Walterus Storimans en Aldegondis Petrusdr Moescops is geweest. Wat daar tegen pleit is dat die ouders vanaf 1768 niet meer in Oisterwijk maar in Moergestel wonen en daar kinderen laten dopen.

Na de begrafenis van het hierboven genoemde (wellicht doodgeboren) kind werd op dinsdag 1 juni 1779 te Oisterwijk Joannes (1) Storimans, zoon van Petrus Storimans en Gertrudis Lievens, ten doop gehouden. Deze Joannes kreeg Joannes van der Laak en Maria Storimans als peter en meter. Wat de relatie met Joannes van der Laak was is niet bekend. Maria Storimans is een jongere zus van Petrus Storimans.
Deze Joannes is amper 2 jaar oud als hij komt te overlijden. Op woensdag 28 november 1781 wordt in het begraafboek van de predikant te Oisterwijk de begrafenis opgetekend van Jan Storimans, kind van Peter Storimans.
Last Updated on Mar., 7, 2017 by Th. Storimans
Terug naar de gegevens 1500-1650
Terug naar de periode 1650-1775 (tak Hubertus Petrus)
Terug naar de periode 1650-1750 (tak Arnoldus Antonius)
Terug naar de periode 1650-1775 (tak Willibrordus en Wilhelmus Antonius)
Terug naar de periode 1650-1800 (tak Lambertus Antonius)
Naar de pagina met de stamboom
Terug naar de geschiedenis